Krav og retningslinjer

For en grundigere lesing om en forsvarlig svømme- og livredningsopplæring anbefaler vi at du leser Utdanningsdirektoratets rundskriv «Forsvarlig svømme- og livredningsopplæring i grunnskoleopplæringen Udir-1-2008, (revidert 2015),»

Krav til forsvarlig opplæring

Utgangspunktet for svømme- og livredningsopplæringen er at aktivitetene skal være forsvarlige. Dette gjelder også ved bading i regi av skolen.

A) Når skolen er ansvarleg for tryggleiken til elevane, må tilsynet i praksis være forsvarlig i forhold til risikoen for at skade og ulykke skal skje.

Forskrift til opplæringsloven § 12-1 a

Hvem er ansvarlig for en forsvarlig opplæring?

Det er din skoleeier, dvs. kommunen eller eier av privat skole, som har ansvar for at opplæringen er i tråd med kravene til forsvarlighet som står over. Dette ansvaret er beskrevet i forskrift til opplæringsloven § 12-1, og opplæringsloven § 13-10.

Krav til tilsyn

I forskrift til opplæringsloven § 12-1 bokstav b presiseres forsvarlighetskravet noe nærmere for svømming og bading i skolen.

B) I situasjoner der skolen er ansvarleg for symjing og bading i grunnskolen, skal det alltid vere ein tilsynsansvarleg, vaksen person til stades. Dersom den gruppa skolen har ansvaret for, overstig 15, skal tilsynet aukast med ein vaksen tilsynsperson for kvar påbegynt gruppe på 15. Dei som fører tilsyn, må vere flinke til å symje og dykke, og må kunne livredning. Tilsynet må aukast ytterligare når omsynet til tryggleik gjer det nødvendig.

I forskrift til opplæringsloven § 12-1 b

Kravene til undervisning og tilsyn, og elevantall per lærer/instruktør er i utgangspunktet det samme for innen- og utendørs svømme- og livredningsopplæring, og bading.

Det er du som er ansvarlig for gruppen som, ut fra elevenes ferdigheter og størrelse på basseng/område, må vurdere hvor mange elever det er forsvarlig å ha i vannet samtidig.

Obs: Ved begynneropplæring bør det alltid være minst to personer tilstede!

Vær også oppmerksom på at tilsynet også skal styrkes ved forhold som gjør opplæringen særlig vanskelig og/eller setter sikkerheten i fare. Det kan eksempelvis være elever som trenger særskilt tilrettelegging og ekstra tilsyn, som elever med epilepsi, nedsatt funksjonsevne, elever som viser utagerende atferd, elever som er utrygge i vann eller elever som det av andre grunner må tas særlige hensyn til.

Krav til tilsynsperson

  • må være god til å svømme og dykke
  • må kunne utføre livredning
  • bør kunne dykke ned til bunnen i den dypeste delen av bassenget/området som brukes og kunne hente opp ting som i størrelse og tyngde tilsvarer en elev
  • bør ha kunnskap om alarmplanen og sikkerhetsinstruks
  • bør kjenne til skadeforebyggende tiltak (som f.eks. ikke løpe på bassengkanten, kun tillatt å hoppe eller stupe på anviste steder og merking av dypt og grunt vann)

Krav til svømmelærers faglige kompetanse

For svømme og livredningsopplæring i skolen, gjelder de kompetansekravene som fremgår av opplæringsloven (kap. 10) og forskrift til opplæringsloven (kap. 14). Dette betyr at det skal være minst én lærer tilstede under svømmeopplæringen som oppfyller kravet til pedagogisk kompetanse.

I praksis betyr dette at dersom elevgruppen er under 15 stykk skal den som har tilsyn med-, og som underviser elevene, innfri både krav til kompetanse og til tilsyn. Dersom gruppen overstiger 15 kan en voksen uten pedagogisk kompetanse, men som innfrir kravene til tilsyn, assistere.

Forebygging av ulykker

Rektor eller skolens leder er ansvarlig for at skolen har gode internkontrollrutiner, og at disse finnes nedskrevet. Internkontrollen er skolens egenkontroll for å påse at den følger aktuelle regelverk. Dette er systematiske tiltak som skal sikre at skolens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i henhold til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivning.

Som en del av internkontrollrutinene er det viktig at skolen utarbeider en alarmplan for hva som skal gjøres dersom noe uforutsett skulle skje og at du som står for opplæringen kjenner til hvordan du kan forebygge ulykker. Din rektor/skoleleder er ansvarlig for at det finnes en slik alarmplan og at denne er kjent blant deg/dere som har undervisning og tilsyn, eller assisterer tilsynet.

Mer om alarmplanen