KAMPVISE - undervisningsprinsipper som kan brukes i opplæringen

Som lærer må du ta stilling til hvilke undervisningsmetoder, organiserings- og arbeidsformer du ønsker å praktisere. Hvilke valg du ender med å ta blir påvirket av flere faktorer, som eksempelvis mål, lærestoff, rammefaktorer og lærer- og elevforutsetninger. For å ta gode valg og for å nå målsetningene du har satt for undervisningen, kan undervisningsprinsippene KAMPVISE være til hjelp.

Hver og en av bokstavene i KAMPVISE står for ett undervisningsprinsipp. Aktivitetene og oppgavene i undervisningen bør være Konkrete, Aktiviserende, Motiverende, ha en Progresjon, være Varierte og tilpasset elevenes forutsetninger (Individuelle). Kompetansemålene i svømme- og livredningsopplæringen viser også til progresjon i Samarbeid mellom elevene.

Konkretiser ved å gjøre lærestoffet enkelt og håndfast, tilpasset elevens virkelighet. Aktiviser elevens tanker, følelser og bevegelser. Enkle, korte forklaringer, underbygget av demonstrasjon av oppgaven. Ved å konkretisere din tilbakemelding kan du bidra til mestringsfølelse hos eleven. For eksempel er det lettere for eleven å anerkjenne egen fremgang dersom du sier hva eleven gjorde bra, i stedet for å gi tilbakemelding på at noe var bra.

Aktiviser eleven gjennom å organisere undervisningen slik at aktivitetsnivået blir så høyt som mulig. Ha helst korte pauser. Aktiviser også tankevirksomhet, fantasi og selvstendig tenkning. Bruk et enkelt og lettfattelig språk. Korte beskjeder, kun en informasjon om gangen. Vis eller la en elev vise hva som skal gjøres. Veiled og gi oppmuntrende tilbakemeldinger.

Motiver eleven til å komme i gang, fortsette med eller forandre på en aktivitet gjennom å gi han/hun forståelse av hvorfor aktiviteten er viktig. Hvis eleven eksempelvis forstår hvorfor det er viktig å lære å svømme- og å berge sitt eget liv, vil det øke sannsynligheten for at eleven får en indre motivasjon. Trivsel, trygghet og øvelser med god progresjon kan være motiverende. Du kan også skape motivasjon gjennom bruk av de andre undervisningsprinsippene, variasjon av undervisningsmetoder, variasjon av inne- og utemiljø, variasjon av innhold, mestring og mestringsglede, god lærerrolle og vurdering for læring.

Progresjon betyr jevn utvikling. Elevenes lærehastighet avgjør når en ny øvelse introduseres. Hver øvelse bør ha en progresjon fra det enkle/nære til det mer komplekse/ukjente. Eksempelvis kan progresjonsøvelsen «lese bok» under kjernefunksjon dykke, gjøres enklere ved at underviser først baner bevegelsen «senke kroppen» ved å holde rundt eleven mens «boken leses». Deretter forsøker eleven å «lese boken» uten hjelp. Det kan også oppleves enklere å utføre en øvelse sammen med en eller flere partner, og/eller i nærheten av et annet fast holdepunkt.

Variasjon er gunstig med tanke på motivasjon og det å utvikle en bred og variert bevegelseserfaring og erfaringsgrunnlag. Det er også gunstig for elevens motoriske, fysiske, psykiske og sosiale utvikling. Varier undervisningsmetoder, arbeidsmåter, sted, organisering, innhold, type aktiviteter og øvelser. Variasjon kan også ha en positiv effekt på ditt eget engasjement, glød og konsentrasjon i læringssituasjonen.

Individualisering vil si å tilpasse noe, f.eks. en metode, øvelse eller arbeidsoppgave, til hvert enkelt individ. Elevene møter til undervisningen med forskjellig bakgrunn og forutsetninger, som setter sitt preg på hvordan de lærer å svømme. I tillegg er elevenes personlighet forskjellige; følelsesmessige, sosiale og motivasjonsmessige. Å åpne opp for variasjon i enkeltøvelser, gir mer rom for individualisering en lukket øvelse. Induktiv tilnærming/undervisningsmetode til løsning av en bevegelsesoppgave/øvelse gir mer rom for individualisering enn en deduktiv tilnærming. Noen ganger kan det være en fordel å dele elevene opp i flere grupper, ut fra forutsetninger og ferdighetsnivå.

Samarbeid innebærer arbeid i et fellesskap mot et felles mål, enten ved at elevene arbeider med samme oppgave eller at de får forskjellige oppgaver og at enkeltbidragene dermed danner helheten. Et slikt samarbeid er en forutsetning for å kunne gjennomføre de fleste øvelsene i svømme- og livredningsopplæringen, og bygger på gjensidig tillit.

Evaluering kan fungere som en konkretisering av oppsatte mål, hvor eleven tar del i vurderingen. Evaluering kan være med på å øke elevens forståelse for gjeldende kriterier for vurdering og en konkretisering av mål og hva han/hun skal jobbe med. Evaluering kan også virke inn på elevens motivasjon. Eleven vil oftest ha større motivasjon for å gjennomføre øvelser og arbeidsoppgaver som han/hun kjenner til og har forståelse for.

Teksten på denne siden er utviklet med utgangspunkt i «Slik lærer du å svømme» (Madsen og Irgens, 2008) og «Innføring i kroppsøvingsdidaktikk» (Brattenborg og Engebretsen, 2013).