Progresjon i opplæringen

Progresjon betyr jevn utvikling. I svømme- og livredningsopplæringen handler det om å gå fra å være vanntilvent, til å være svømmedyktig, og fra å kunne berge seg selv, til å berge andre.

Tips til hvordan skape progresjon hos eleven

 • Bruk kjente leker og øvelser som eleven mestrer og kjenner fra før, gjerne fra friminuttene og/eller kroppsøvingstimene
 • Innled ny økt med øvelser eleven kjenner fra tidligere i undervisningen
 • Legg vekt på basisfunksjoner som gir trygghet; eksempelvis «jeg vet hvordan jeg skal ta meg inn til land», «jeg vet hvordan jeg får puste», «jeg vet hvordan jeg kan berge meg selv» osv.
 • Vær tilbakeholden med bruk av flytemidler da dette kan hemme progresjon
 • Øvelsene bør variere i utførelse, utfordring og vanskelighetsgrad. Forsøk å unngå monoton repetisjon av den samme oppgaven.
 • Legg vekt på allsidig og variert opplæring

Vanntilvenning er gradvis mestring av forholdene i vann, og skjer gjennom allsidig og lekpreget tilnærming ved å utvikle de fire kjernefunksjonene dykke, flyte, gli og skape fremdrift. Har man opplæringen utendørs må en også lære å gradvis mestre kaldt vann og kunne gjøre greie for farene ved ferdsel i, ved og på vann.

For å bli svømmedyktig er det viktig å ta utgangspunkt i det enkle og nære og gradvis tilnærme seg det ukjente og komplekse. De fire kjernefunksjonene bygger på en gjensidig avhengighet hvor man først må lære å dykke, før man lærer å flyte osv.

Kompetansemålene viser en progresjon i opplæringa fra 1.-10.trinn, hvor formålet er at elevene skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør dem i stand til å svømme og ferdes trygt i, ved og på vann. Å være svømmedyktig gjør man også i stand til å kunne berge seg selv ved et uventet fall i vannet/sjøen og kunne redde andre uten å sette sitt eget liv i fare. 

En «gyllen regel» i undervisningen er å ta utgangspunkt i noe som er kjent og noe elevene mestrer, og la dem bevege seg mot noe ukjent. De skal flytte grenser, ikke bryte dem. La elevene oppdage selv og bruk øvelser som muliggjør dette. Unngå derfor forklaringer som på forhånd forteller hva de skal oppdage og lære.

Hvor raskt læringsprosessen går er avhengig av bl.a.

 • Bevegelsesoppgavens vanskelighet
 • Elevens egenskapsnivå (fysiske, koordinative, psykiske/kognitive og taktiske egenskaper)
 • Elevens ferdigheter
 • Elevens motivasjon og evne til å holde fokus
 • Din organisering og didaktiske tilnærming

For at eleven skal bevege seg fra vanntilvenning til å bli svømmedyktig, er det naturlig å følge en metodisk rekkefølge. Aktivitetene på Svømmedyktig har derfor en progresjon fra det enkle til det komplekse.

Se aktiviteter for vanntilvenning og svømming og for selvberging og livredning