Svømme-, selvberging- og livredningsopplæring i skolen

På denne siden kan du lese om formålet med svømme-, selvberging- og livredningsopplæringen i skolen og hva eleven skal lære. Du kan også lese om trygg og forsvarlig opplæring i varierte vannmiljø, og obligatorisk ferdighetsprøve som en del av underveisvurdringen.

Formålet med opplæringen

Svømming, selvberging og livredning er en del av opplæringen i kroppsøvingsfaget. Opplæringen skal gi eleven kompetanse i å bli trygg i, ved og på vann, svømmedyktig, og i stand til å berge både seg selv og andre. 

Vann innbyr til aktivitet og glede. Opplæringen har som mål at eleven tilegner seg kunnskap og ferdigheter innen svømming, selvberging og livredning, slik at eleven trygt kan ta del i fritidsaktiviteter i, ved og på vann. Dette kan være friluftslivsaktiviteter eller mosjons- og treningsaktiviteter. De som deltar i slike aktiviteter må ha kompetanse til å vurdere og håndtere farer og uventede situasjoner som kan oppstå ved bading i sjø og vann, og ved bruk av fjæra og strandsonen.

Trygg og forsvarlig opplæring og bading

Utgangpunktet for svømme-, selvberging-, og livredningopplæringen er at aktivitetene skal være forsvarlige. Her kan du lese mer om kravene i regelverket og anbefalinger til skoleeier og skolen som et profesjonsfelleskap for å sikre trygg og forsvarlig opplæring i svømming, selvberging og livredning. Dokumentet erstatter Rundskriv Udir 1 - 2008, og omhandler også bading i skolens regi.

Trygg opplæring i svømming, selvberging og livredning i kroppsøving og ved bading i skolens regi PDF

Hvem er ansvarlig for at eleven blir svømmedyktig?

Skoleeier er en del av profesjonsfelleskapet i skolen og plikter å gi alle elever svømme-, selvberging- og livredningsopplæring. Profesjonsfelleskapet er sammen ansvarlig for at eleven tilegner seg kompetanse i svømming, selvberging og livredning, og er svømmedyktig etter 4. trinn. Opplæringen skal skje i et samarbeid og forståelse mellom skolen og foreldre/foresattes oppfølging av egne barn.

Les mer om ansvar

Hva vil det si å være svømmedyktig?

Kompetansemålet for svømmedyktighet etter 4. trinn sier at «eleven skal vere svømmedyktig ved å falle uti på djupt vatn, svømme 100 meter på magen, og undervegs dykke ned og hente ein gjenstand med hendene, stoppe og kvile i 3 minutt (imens flyte på magen, orientere seg, rulle over, flyte på rygg), så svømme 100 meter på rygg og ta seg opp på land».

En svømmer defineres som en som kan håndtere et uventet fall ut i dypt vann (Whiting, 1971). En svømmedyktig elev behersker grunnleggende svømmeferdigheter som har betydning i forhold til trygghet i vann og selvberging og livredning. Disse ferdighetene er i kompetansemålene knyttet opp mot forståelse og refleksjoner rundt trygg ferdsel i-, ved-, og på vann, båtvett, isvett og sjøvett, og det å ivareta egen sikkerhet og tilkalle hjelp hvis ulykken er ute.

Hva sier kompetansemålene?

Eleven skal gjennom grunnskolen utvikle en kompetanse fra vanntilvenning, trygg ferdsel og å kunne redde seg selv, for så å bli svømmedyktig og til slutt å ha evnen til å svømme langt og redde andre.

Les kompetansemålene

Obligatorisk ferdighetsprøve

Obligatorisk ferdighetsprøve er en del av underveisvurderingen i opplæringen og skal bidra til å fremme læring og utvikle kompetansen svømmedyktig.

Underveisvurdering

Opplæring i varierte vannmiljø

Opplæringen i svømming og selvberging kan foregå innendørs i basseng, ute i sjø og vann, ved strandlinje, elv eller langgrunne. Opplæringen i livredning skal foregå utendørs. Bruk av varierte vannmiljø gjennom hele opplæringsløpet er knyttet opp mot formålet med svømme- og livredningsopplæringen i skolen og kompetansen eleven skal tilegne seg i løpet av 10. trinn..

Å være svømmedyktig i en reell situasjon ute stiller andre krav til eleven enn det å være svømmedyktig innendørs. Det er derfor naturlig at deler av vanntilvenning-, svømming-, selvbergings- og livredningsopplæringen foregår utendørs, og helst i det nærmiljøet hvor elevene oftest driver vannaktiviteter (f.eks lokal badestrand eller populært fiskevann).

Ute