Svømme- og livredningsopplæring i skolen

På denne siden kan du lese om formålet med svømme-og livredningsopplæring i skolen og hva eleven skal lære. Det gis også en kort oversikt over hvilke krav og ansvar dette innebærer, både for deg som underviser og for deg som har ansvar for å tilrettelegge.

Formålet med opplæringen

Svømme- og livredningsopplæringen er en del av kroppsøvingsfaget og har som mål at eleven blir trygg i, ved og på vann, svømmedyktig, og i stand til å berge både seg selv og andre. 

Vann innbyr til aktivitet og glede. Gode svømme-, selvbergings- og livredningsferdigheter vil gi eleven mulighet til å holde på med fritidsaktiviteter i, ved og på vann. Dette kan være som friluftslivsaktivitet eller som mosjons- og treningsaktivitet. De som deltar i slike aktiviteter må ha kompetanse til å takle farer og uventede situasjoner som kan oppstå ved bading i sjø og vann, og ved bruk av fjæra og strandsonen.

Hva sier kompetansemålene?

Eleven skal gjennom grunnskolen ha en progresjon som begynner med vanntilvenning og å kunne redde seg selv, for så å bli svømmedyktig og til slutt å ha evnen til å svømme langt og redde andre

Les kompetansemålene

Hva vil det si å være svømmedyktig?

Kompetansemålet for svømmedyktighet etter 4. trinn sier at «eleven skal vere svømmedyktig ved å falle uti på djupt vatn, svømme 100 meter på magen, og undervegs dykke ned og hente ein gjenstand med hendene, stoppe og kvile i 3 minutt (imens flyte på magen, orientere seg, rulle over, flyte på rygg); så svømme 100 meter på rygg og ta seg opp på land».

En svømmer defineres som en som kan håndtere et uventet fall ut i dypt vann (Whiting, 1971). En svømmedyktig elev behersker grunnleggende svømmeferdigheter som har betydning i forhold til trygghet i vann og selvberging. Disse ferdighetene er i kompetansemålene knyttet opp mot forståelse og refleksjoner rundt trygg ferdsel i-, ved-, og på vann, båtvett, isvett og sjøvett, og det å ivareta egen sikkerhet og tilkalle hjelp hvis ulykken er ute.

Opplæring i varierte vannmiljø

Svømme- og livredningsopplæringen kan foregå innendørs i basseng, og ute i sjø og vann, ved strandlinje, elv eller langgrunne. Bruk av varierte vannmiljø er knyttet opp mot formålet med svømme- og livredningsopplæringen i skolen og kompetansen eleven skal tilegne seg gjennom opplæringa.

Å være svømmedyktig i en reell situasjon ute stiller andre krav til eleven enn det å være svømmedyktig innendørs. Det er derfor naturlig at deler av vanntilvenning-, svømming-, selvbergings- og livredningsopplæringen foregår utendørs, og helst i det nærmiljøet hvor elevene oftest driver vannaktiviteter (f.eks lokal badestrand eller populært fiskevann). 

Obligatorisk ferdighetsprøve

Obligatorisk ferdighetsprøve i svømming gjelder fra høsten 2017. Denne består av sju øvelser som eleven skal gjennom - og mestre - innen utgangen av 4. trinn. 

Se øvelsene i den obligatoriske ferdighetsprøven

Hvem er ansvarlig for at eleven blir svømmedyktig

Skolen er pliktet til å gjøre eleven svømmedyktig og at kompetansemålene for svømming og livredning nås, men opplæringen bør skje i et samspill mellom skolen og foreldre/foresattes oppfølging av egne barn.

Les mer om ansvar

Krav og retningslinjer

Det stilles større krav til en forsvarlig opplæring og tilsyn i svømme og livredningsopplæringen, enn ved vanlig klasseromsundervisning. Krav til kunnskaper og ferdigheter i svømming og livredning, samt krav om pedagogfaglig kompetanse gjelder også.

Les mer om krav og retningslinjer