Formålet med opplæringen

Vanntilvenning, trygg ferdsel, svømming, selvberging og livredning er en del av opplæringen i kroppsøvingsfaget. Opplæringen skal gi eleven kompetanse i å bli trygg i, ved og på vann, svømmedyktig, og i stand til å berge både seg selv og andre. 

Vann innbyr til aktivitet og glede. Opplæringen har som mål at eleven tilegner seg kunnskap og ferdigheter innen svømming, selvberging og livredning, slik at eleven trygt kan ta del i bevegelsesaktiviteter i, ved og på vann. De som deltar i slike aktiviteter må derfor også ha kompetanse til å vurdere og håndtere farer og uventede situasjoner som kan oppstå ved bading i sjø og vann, og ved bruk av fjæra og strandsonen.

Hva vil det si å være svømmedyktig?

Kompetansemålet for svømmedyktighet etter 4. trinn sier at

eleven skal vere svømmedyktig ved å falle uti på djupt vatn, svømme 100 meter på magen, og undervegs dykke ned og hente ein gjenstand med hendene, stoppe og kvile i 3 minutt (imens flyte på magen, orientere seg, rulle over, flyte på rygg), så svømme 100 meter på rygg og ta seg opp på land.

En svømmer defineres som en som kan håndtere et uventet fall ut i dypt vann (Whiting, 1971). En svømmedyktig elev behersker grunnleggende svømmeferdigheter som har betydning for trygg ferdsel, selvberging, livredning. Å være svømmedyktig er knyttet til forståelse og refleksjoner rundt trygg ferdsel i-, ved-, og på vann, båtvett, isvett og sjøvett, og det å ivareta egen sikkerhet og tilkalle hjelp hvis ulykken er ute.

Opplæring i varierte vannmiljø

All opplæring i svømming og selvberging kan foregå innendørs i basseng, ute i sjø og vann, ved strandlinje, elv eller langgrunne. Opplæringen i livredning skal foregå utendørs. Bruk av varierte vannmiljø gjennom hele opplæringsløpet er knyttet opp mot formålet med svømme- og livredningsopplæringen i skolen og kompetansen eleven skal tilegne seg i løpet av 10. trinn.

Å være svømmedyktig i en reell situasjon ute stiller andre krav til eleven enn det å være svømmedyktig innendørs. Det er derfor naturlig at deler av vanntilvenning-, svømming-, selvbergings- og livredningsopplæringen foregår utendørs, og helst i det nærmiljøet hvor elevene oftest driver vannaktiviteter (f.eks lokal badestrand eller populært fiskevann).

Hva skal eleven lære?