Organisering og sikkerhet

Krav til en forsvarlig opplæring

Forsvarlighetskravene må stå i forhold til elevene og fasilitetene. Det skal alltid være en tilsynsansvarlig voksenperson til stede under opplæringen. Dersom gruppen er større en 15 elever, skal tilsynet økes med en voksen tilsynsperson for hver påbegynt gruppe på 15. Ved begynneropplæring bør det alltid være minst to tilsynspersoner til stede.

Les mer om krav og retningslinjer i opplæringen 

Alarmplan – viktig både innen- og utendørs

Det er viktig at skolen utarbeider en alarmplan for hva som skal gjøres dersom noe uforutsett skulle skje og at du som står for opplæringen kjenner til hvordan du kan forebygge ulykker. Din rektor/skoleleder er ansvarlig for at det finnes en slik alarmplan og at denne er kjent blant deg/dere som har undervisning og tilsyn, eller assisterer tilsynet.

Les mer om alarmplan 

Svømme- og livredningsopplæring i innendørs bade- og svømmeanlegg

Når skolen skal gjennomføre svømme- og livredningsopplæring i svømmehall, er det viktig at opplæringen tilpasses forholdene og elevenes ferdighetsnivå. Miljøet i en svømmehall er tydelig definert, og du eller dere som har ansvar for undervisning og tilsyn må være kjent med dette. Dessuten vil elevene ha ulike ferdighetsnivå, og noen elever er mindre svømmedyktige enn andre.

Organisering og bassengutnyttelse

Alle forslagene til bassengutnyttelse er utviklet i samarbeid med Norges svømmeforbund og bygger på undervisningsmaterialet «Veien til svømmedyktighet»

Bildeseriene viser eksempler på hvordan du kan avgrense områder i bassenget. Den første bildeserien viser enkel inndeling av basseng, uavhengig av størrelse. Den andre bildeserien viser forslag til inndeling av et offentlig basseng, både med og uten publikumssvømming. Den siste serien viser inndeling av små skolebasseng. 

Hvordan opplæringen inne legges opp, avhenger i stor grad av bassengstørrelse. Bassengets lengde, bredde, dybde og vanntemperatur, disponibel tid og antall andre badende påvirker også.

For å oppnå optimal bassengutnyttelse, er det fornuftig å avgrense bassenget fysisk for hver undervisningsgruppe. Det gjør det enklere å ha oversikt over elevene i gruppa, og læreren kan lettere dele opp undervisningen i forskjellige nivåer.

Det anbefales å bruke baneskiller der disse er tilgjengelig. I mange basseng finnes i tillegg mulighet for å feste tversgående baneskiller. For eksempel kan et baneskille forankres i et feste, trekkes ut mot langsgående baneskille, og deretter tilbake til festet. I basseng med stupebrett bør det ikke være baneskiller i vannet som hindrer fri bruk av brettet.

Svømme- og livredningsopplæring utendørs

Det er viktig at du er oppmerksom på at risikoen for ulykker vil være større utendørs enn i innendørs svømme- og badeanlegg, da omgivelsene blant annet er vanskeligere å kontrollere. Forholdene vil ha konsekvenser for hva som regnes som forsvarlig. Det er viktig at du har planlagt hvordan aktiviteten kan gjennomføres på forsvarlig måte, slik at den er tilpasset elevens ferdigheter.

NB! Utdanningsdirektoratet anbefaler at skolen innhenter skriftlig samtykke fra foreldre i forkant av utendørs bading, svømming eller livredningsopplæring. De anbefaler også at det alltid bør være minst to voksne til stede.

Dersom du er tilsynsansvarlig bør du kle deg for en eventuell redningsaksjon. Du bør også påse at det er en mobiltelefon tilgjengelig på et tørt sted, med både dekning og batteri.

Organisering og riskikovurdering ved valg av badeområde

Badeområdet bør være avgrenset og tydelig definert. Dersom du har hovedansvaret for undervisningen bør du på forhånd ha gjort deg kjent med området, og mulige faremomenter i området. Eksempler på mulige faremomenter kan være steder hvor det brått blir dypt eller det er lett eller farlig å falle uti.

Det er viktig å velge badeplass slik at tilsynet og sikkerheten til alle elevene blir best mulig. Regler for atferd vil være viktige for å redusere risiko for ulykker. Sikkerhetsvurderingen har til hensikt å tydeliggjøre tiltak som kan minimere risiko, ved å sette grenser og kriterier for det man skal gjøre. Eksempelvis påbud av bruk av vest og andre flytemidler ved aktiviteter på dypt vann, begrensninger for i hvor langt man kan gå ut, hvor man kan stupe, eller hvor mange som skal være i vannet av gangen.

Ledelsen ved skolen din bør vurdere hvorvidt det må innhentes kompetanse for å risiko- og sikkerhetsvurdere uteområdet som skal brukes i utendørs svømme- og livredningsopplæring. På denne måten oppnår skolen å ha et forsvarlig uteområde som alle er kjent med.