Klasseledelse og didaktikk

Å skulle være den som har ansvar for svømme- og livredningsopplæringen kan virke overveldende for mange. Som lærer skal du ivareta elevens sikkerhet samtidig som du skal motivere til læring og gi eleven gode mestringsopplevelser i, ved og på vann. Videre følger noen tips og prinsipp som kan være til hjelp i å oppnå denne balansen i undervisningen.

Ved å være bevisst både organisering, metode, innhold og progresjon, kan du skape en effektiv, målrettet og motiverende læringsprosess. Læringsprosessen må ta hensyn til fysiske-, koordinative-, kognitive- og taktiske egenskaper hos eleven. Disse egenskapene påvirker hverandre gjensidig og utvikles gjennom vekst, modning og fysisk aktivitet på land og i vann.

Samtidig skal det sies at læring ikke bare er en prosess, men også et resultat. Det er derfor viktig å tilrettelegge for at eleven skal trives, og lære raskt og effektivt.

Undervisningsmetoder

Valg av undervisningsmetode handler enkelt sagt om å velge hvordan du ønsker å undervise. Det handler om hvordan du framstiller det som skal læres og hvordan du aktiviserer eleven, i tillegg til hvordan undervisningen tilrettelegges og organiseres slik at målene nås.

Det skilles mellom induktiv- og deduktiv undervisningsmetode, som kan sies å være to ytterpunkter. Hovedforskjellen mellom dem ligger i graden av lærerstyring og hvilken rolle du som lærer har, samt elevens muligheter til å ta initiativ og ansvar for egen læring. Deduktiv metode er preget av lærerinstruksjon, mens ved en induktiv metode er eleven mer selvinstruerende og selvdrivende.

Organiseringsform dreier seg mer om konkrete tiltak du tar i bruk i undervisningen for å nå målene, mens arbeidsmåte knyttes mer til de aktivitetene og det arbeidet eleven utfører. Eksempler på arbeidsformer kan være leik og leikende tilnærming, tema- og prosjektarbeid, rollespill, stasjonsarbeid, konkurranse og bruk av digitale verktøy i undervisningen. Du kan ved disse organiserings- og arbeidsformene være formidler og instruktør, veileder og tilrettelegger - eller kanskje litt av hvert.

Rammefaktorer for undervisning

Rammefaktorer kan sies å være forhold som på en eller annen måte muliggjør eller begrenser undervisning og læring. Når du planlegger opplæringen bør du se nøye på rammefaktorene. Hva har du mulighet til å gjøre, hva er begrensningene, og hva er umulig å gjennomføre? Rammefaktorer kan være:

  • Dine holdninger, utdanning, kreativitet og kunnskaper
  • Tilgang på svømmehall, uteområder og utstyr
  • Tid til rådighet
  • Skoleleder og kollegers holdninger
  • Elever og foresattes holdninger
  • Kulturelle forskjeller
  • Klassestørrelser

Undervisningsprinsipp

For å ta gode metodevalg og for å nå målsetningene du har satt for undervisningen, kan undervisningsprinsippene KAMPVISE være til hjelp.

KAMPVISE - Undervisningsprinsipper 

Elevmedvirkning

Det er eleven som skal nå målet om å bli svømmedyktig. Eleven bør derfor få muligheten til å være en aktiv aktør i egen læring. 

Mer om elevmedvirkning

Progresjon i opplæringen

Progresjon betyr jevn utvikling. I svømme- og livredningsopplæringen handler det om å gå fra vanntilvenning, til å bli svømmedyktig, og fra å kunne berge seg selv, til å berge andre. 

Tips til hvordan skape progresjon hos eleven

Nysgjerrig på hvordan andre gjør det?

Klasseledelse i praksis – et eksempel fra Verdal kommune 

Teksten på denne siden er utviklet med utgangspunkt i «Slik lærer du å svømme» (Madsen og Irgens, 2008) og «Innføring i kroppsøvingsdidaktikk» (Brattenborg og Engebretsen, 2013).