Et inkluderende læringsmiljø

Svømme-, selvberging- og livredningsopplæringen kan virke overveldende for mange. Som lærer skal du ivareta elevens sikkerhet samtidig som du skal motivere elevgruppen til læring og gi alle elever gode mestringsopplevelser i, ved og på vann.

Inkludering i opplæringen innebærer at alle elever har tilhørighet til en klasse og tar del i felleskapet. Et godt læringsmiljø er viktig for alle elevers utvikling og læring. Elever tenker, erfarer og lærer i samspill med andre gjennom læringsprosesser, kommunikasjon og samarbeid. I et inkluderende læringsmiljø skal elevene skal lære å respektere ulikheter og forstå at alle har en plass i felleskapet. Elevene skal både medvirke og ta medansvar i læringsfelleskapet som de skaper sammen lærerne hver dag. Bruk av varierte vannmiljø kan også gi elevene praktiske og livsnære erfaringer som fremmer motivasjon og innsikt.

Elevmedvirkning

Elevmedvirkning må prege prakisisen i opplæringen. Det er eleven som skal nå målet om å bli svømmedyktig. Eleven bør derfor få mulighet til å være en aktiv aktør i egen læring.

Mer om elevmedvirkning

Tilpasset opplæring

Skolen er pliktig å tilpasse opplæringen. Å tilpasse opplæringen betyr å tilrettelegge slik at alle får best mulig utbytte av opplæringen. Tilpasset opplæring skal i størst mulig grad skje gjennom variasjon og tilpasninger til mangfoldet i elevgruppen innenfor felleskapet. 

Mer om tilpasset opplæring

Klasseledelse

Et godt læringsmiljø og lærerens kompetanse i klasseledelse er viktig for alle elevers utvikling. Trygge læringsmiljøer utvikles og opprettholdes av tydelige og omsorgsfulle voksne, i samarbeid med elevene.

Fire gunnleggende premisser eller arbeidsoppgraver for god klasseledelse:

  • En positiv og støttende relasjon til hver enkelt elev.
  • Etablering av en god læringskultur og et læringsfelleskap.
  • Etablering av struktur, regler og rutiner.
  • Tydelige forventninger og motivering av elevene.

Mer om klasseledelse