Pedagogiske tips

Antall elever i en gruppe avgjøres ut i fra hvor mange tilsynsansvarlig(e) som er tilgjengelig, elevenes alder, erfaring i vann og sosialt klima i gruppen. Den pedagogisk ansvarlige bør i planleggingsfasen kjenne til elevenes forutsetninger og erfaringer i og med vann. Elevgruppen bør på forhåndt være kjent med opplærings eller badeområdet, og vite hva de skal gjøre om en uheldig situasjon oppstår. Det bør avtales et fast samlingspunkt på land. Pedagogisk ansvarlig og tilsynet må ha oversikt over elevgruppen til enhver tid. 

Sikkerheten bør prioriteres i alle ledd. Uheldige hendelser og ulykker kan forebygges ved god planlegging. Besiktigelse av området og tilhørende risikovurdering i forkant, er en forutsetning for å ta med en elevgruppe ut i vannet.

Elevforutsetninger

Enkelte elever kan være ivrige på å delta i aktiviteter i og ved vann, andre kan være engstelige. For at alle elever skal oppleve mestring, er det viktig å forberede både elever og foresatte godt om hvilke aktiviteter som skal foregå og litt om rammebetingelsene for aktivitetene.

  • Må alle elevene delta på alle aktivitetene eller vil noen aktiviteter være frivillige å delta på?
  • Differensieres noen øvelser slik at man kan velge nivå?

For mindre erfarne elever kan det være betryggende å vite om det finnes redningsvester eller andre flytemidler tilgjengelig. Det kan være lurt å ta med og tilby flytevester til elevene, og å ha flytemidler lett tilgjengelig flere steder.

Det kan gi trygghet å:

  • Sette tydelige grenser og rammer for aktivitetene. Dette bidrar til forutsigbarhet.
  • La elevene mestre enkle øvelser.  Det er viktig for å kunne gå videre til mer avanserte øvelser.
  • La elevene ha en fast læringsvenn.
  • Være fysisk nær engstelige elver.

Utstyr som er lurt å ha tilgjengelig

Sikkerhetsutstyr: Mobiltelefon, flytevester, kasteliner, redningsbøye eller andre større flyteelement, varmt tøy, førstehjelpsutstyr til å behandle kutt og sår, hjertestarter.

Pedagogisk utstyr: Våtdrakter, flytevester, kasteliner, tau med flyteelementer til å avgrense område med, synkeringer, store ringer til å svømme igjennom, svømmebriller/dykkemaske, brett til å padle på.

Redning av andre

Når vi skal redde andre må vi alltid opptre slik at vi ikke utsetter oss selv for unødvendig fare. Tenk alltid på egen sikkerhet, og sett ikke ditt eget liv på spill i en redningsaksjon. Derfor må du vurdere situasjonen meget nøye. Vurder alltid egen sikkerhet først og deretter på hvordan du kan utføre redningen raskt og effektivt.

Det er med bakgrunn i disse formålene at livredderens slagord er utarbeidet. 

Rekk ut, Kast ut, Ro ut, Svøm ut, Ilandføring

Rekkefølgen på ordene sier noe om vanskelighetsgraden på redningsaksjonen, og ferdighetsnivået som redderen må ha. For jo høyere opp i slagordet man må utføre en redningsaksjon, jo mer usikkert blir det for redderens egen sikkerhet. 

Aktiviteter for livredderens slagord

Hvis det skulle bli behov for å redde en elev i vannet, hva gjør du?

  • Hvilken redningsvei velger du?
  • Er det raskere å bevege seg langs land enn å svømme ut til eleven fra der du står?
  • Kan eleven reddes ved bruk av forlenget arm fra land, eller er det behov for å gå ut i vannet?

Dersom en elev får problemer et stykke ut i vannet er det viktig å peile eleven og helst krysspeile. For å krysspeile må minst to personer finne et egnet sted hvor begge kan se vedkommende i vannet fra ulike vinkler. På denne måten kan vedkommende som svømmer ut for å hjelpe eleven bli veiledet av de som har satt opp peilingen slik at dersom eleven går under vann vil lokaliseringen være mer nøyaktig.

Podcast krø.no 

Ida Klokset som jobber ved Charlottenlund ungdomsskole i Trondheim har gjort seg noen erfaringer med undervisning i livredning og svømming utendørs.

Podcasten er produsert av Ove Østerli, NTNU. Refleksjonssørsmål til denne episoden finner du på krø.no