Livredning ute

Eleven skal utvikle kompetanse i å forstå og gjennomføre livredning i, på og ved vann ute i naturen. Utendørs, vil forholdene variere med utemiljø og årstider. Forhold som kaldt vann, bølger, strøm og ulikt terreng og tilgjengelighet kan være utfordrende. Det er viktig at eleven forstår og kan forklare hvordan en kan gjennomføre en redning der en tar hensyn til forholdene uten å sette sitt eget liv i fare. 

For å både ivareta din egen sikkerhet og samtidig avklare situasjonen før ulykken er en realitet, benytter du prinsippet om den forlengede arm. Det betyr å bruke en gjenstand som du kan rekke ut til personen i vannet. Alle redninger ute kan utføres ved hjelp av forlenget arm, og de fleste fra land, brygge eller båt.

Livredning ute i naturen skal ha som intensjon å redde så tidlig at den som reddes, også etter en redning, skal være "frisk" og etter nødvendig etterbehandling skal være klar til å "gå videre". Livredning ute følger prinsippet i redningskjeden.

"En god livredder er en tørr livredder"

Direkte kontakt er ikke et alternativ med mindre du er spesielt trent, eller er en profesjonell livredder. Husk livredderens slagord: Rekk ut, kast ut, ro ut, svøm ut. 

Hva må eleven oppdage, mestre og forstå?

Bærende elementer beskriver det eleven skal oppdage, mestre og forstå i varierte miljø i, ved og på vann, på vei mot kompetansemålene. Forslag til oppgaver som underveisvurdering for livredning ute, finner du under temaene livredning i vann og livredning-andre aktiviteter.

Aktiviteter for livredning ute

Aktivitetene på denne siden kan du bruke i en progresjon mot de bærende elementene 31-38 med tilhørende oppgaver.