Livredning i vann

Szpilman D., et al. Creating a drowning chain of survival. Resuscitation (2014)

Drukning er en prosess der nedsenking eller opphold i vann fører til respirasjonssvikt. Vi ønsker å redde så tidlig i prosessen at de vi redder også etter en redning, skal være «friske», og etter å ha hentet seg inn, være «klare til å gå videre».

Redningskjeden består av fem steg.

 1. Preventive tiltak
 2. Oppdage en person i nød
 3. Gi flytemiddel
 4. Opp av vannet
 5. Etterbehandling

De bærende elementene beskrives gjennom redningskjeden:

Bærende elementer

 1. Risikovurdering 

  Å vurdere risiko og trygghet, å forstå og gjennomføre sporløs og trygg ferdsel ved ulike uteaktiviteter, er knyttet til det å kunne gjenkjenne mønstre og vurdere den risiko som kan følge av disse. Lyn kommer aldri fra klar himmel. Det vil alltid være noe som skjer eller kommer først. Dersom vi ikke oppfatter og reagerer hensiktsmessig i forhold til det, kan det føre til at vi opplever det som et problem, fare eller en ulykke.

  En illustrasjon: Skyutviklingen i forkant av en varmfront, følger alltid det samme «mønsteret». Ved å gjenkjenne dette før varmfronten treffer, kan vi søke ly før regnet kommer. En «kaldfront», som kan oppleves som «overrasket av uvær», ligger alltid bak en varmfront og en etterfølgende «varm sone». Kjenner en til dette vil en heller ikke bli overrasket av uvær selv om det kan komme brått og fort. Tilsvarende med f.eks. tidevann, det burde ikke være noen overraskelse om strømmen blir sterkere eller snur.

  Slike mønstre kan også komme til syne gjennom forskjellige former for atferd. For eksempel; å dytte en som ikke kan svømme uti på dypt vann, hoppe uti på et sted en ikke kan komme opp igjen, stupe på grunt vann eller gå inn i skredfarlig terreng. Trygg ferdsel innledes med å gjenkjenne mønstre og knytte dette til en risikovurdering, som i en enkel versjon består av å besvare tre spørsmål: 
  1. Synliggjøre farene – hva kan gå galt?
  2. Hva kan vi gjøre for å redusere mulighetene eller unngå at det går galt?
  3. Hva gjør vi hvis det går galt?

 2. Oppdage en person i nød
  Tegnene på at noen er i ferd med å drukne vil variere ikke bare med situasjonen, men også ut fra hvor langt vedkommende har kommet i drukningsprosessen. Elevene bør kjenne til potensielt farlige situasjoner, tegn på at noen har problemer i vannet, angstreaksjoner og instinktiv drukningsreaksjon.
 3. Gi flytehjelp
  En som er i ferd med å drukne vil gripe tak i hva som helst for å holde seg oppe. Derfor bør elevene kjenne til alternativene for å gi flytehjelp og hvordan benytte disse.
 4. Opp av vannet
  Selv om en kan avklare situasjonen ved å gi den en redder et flytemiddel, kan det være at den reddede trenger hjelp til å komme seg ut/opp av vannet. Elevene bør kjenne til hvordan de får en person opp i en båt, opp på en brygge, inn på en kant eller et svaberg.
 5. Nødvendig etterbehandling
  Den vi har reddet, vil nå være «frisk» eller i det minste ha klare livstegn. Den vanligste utfordringen nå er at den en har reddet, vil være våt og kald. Elevene bør vite hvordan de håndterer det. Den reddede kan ha inhalert vann, og elevene bør kunne se dette i sammenheng med tegn på sirkulasjonssvikt og forstå når lege bør oppsøkes. Noen ganger kan det også ha vært en traumatisk opplevelse.

Førstehelp ved vann (PDF) (skafor.org)

Underveisvurdering

Underveisvurderingen skal være en integrert del av opplæringen, og skal brukes til å fremme læring, gi informasjon om kompetanse og bidra til lærelyst underveis. Her under finner du forslag til oppgaver. Gjennom å løse oppgavene, viser elevene at de har oppdaget, mestret og forstått de bærende elementene.

Oppgave 31. Risikovurdering
Eleven skal gjøre rede for og vurdere risiko og faremomenter ved og i lokalt/nytt opplæringsmiljø. Eleven skal gjennomføre trygg og sporløs ferdsel i miljøet.

Oppgave 32. Oppdage en person i nød
Eleven skal beskrive de vanligste tegnene på at en står i fare for eller er i ferd med å drukne.

Oppgave 33. Gi flytehjelp
Eleven skal gi flytemiddel ved å rekke ut, kaste ut og ro ut.

Oppgave 34. Opp av vannet
Eleven skal, fra et sted der personen de redder ikke kan ta seg i sikkerhet selv (kant, brygge, svaberg eller båt), finne en løsning på hvordan en kan få personen opp/ut av vannet på en forsvarlig måte.

Oppgave 35. Nødvendig etterbehandling
Eleven skal gjøre rede for hvordan man vil hjelpe en reddet person med å få igjen varmen og bli klar til å fortsette aktiviteten.

Oppgavene følger de bærende elementene som beskrives i progresjonen under dette temaet.

Alle obligatoriske øvelser og oppgaver 

Aktiviteter du kan bruke mot de bærende elementene for dette temaet, finner du i Badestigen 8. -10. trinn.