Progresjon i opplæringen

Opplæringen i trygg ferdsel ved vann, vanntilvenning, svømming, selvberging og livredning er en progresjon i utvikling av kompetanse fra 1.–10. trinn.

Progresjonen i utvikling av kompetanse finner du i kompetansemålene etter 2., 4., 7. og 10. trinn både innen og mellom kjerneelementene «Bevegelse og kroppslig læring» og «Uteaktiviteter og naturferdsel». Dette gir rom for dybdelæring, slik at elevene kan bruke kunnskaper og ferdigheter de tilegner seg både i og utenfor opplæringen.

Kompetanse er å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning.
Kompetanse i fagene (udir.no)

Kompetansemål

Bærende elementer

De bærende elementene beskriver det elevene skal oppdage, mestre og forstå i varierte miljø i, ved og på vann, på vei mot å nå kompetansemålene. De bærende elementene ligger til grunn for at elevene kan mestre samspillet mellom seg selv, miljøene og oppgavene. Ett bærende element i progresjonen skaper forutsetninger for å kunne mestre det neste.

På disse sidene er de bærende elementene forklart og satt inn i en progresjon som beskriver kunnskapsområdene i opplæringen. De bærende elementene er basert på tre kriterier:

  • De skal synliggjøre det elevene skal oppdage og mestre i en progresjon mot et mål.
  • De skal bidra til at en læringssituasjon aldri overstiger elevenes selvbergingsevne.
  • De skal bevisstgjøre elevene om egne forutsetninger for mestring i vann og forståelse av egen kompetanse i varierte miljø i, ved og på vann.

Elevene utvikler kompetanse gjennom å møte oppgaver av stadig økende kompleksitet. Å oppdage de bærende elementene vil utfordre elevenes forståelse, refleksjon og kritiske tenkning rundt mestring av ferdigheter, begrensninger og utfordringer i varierte miljø i, ved og på vann og vurdering av egen sikkerhet. Gjennom at elevene selv oppdager og mestrer de bærende elementene vil de kunne se egen utvikling, noe som kan stimulere hver enkelt elevs motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring.

Underveisvurdering

All vurdering som skjer før avslutning av opplæringen, er underveisvurdering. Underveisvurderingen skal være en integrert del av opplæringen, og skal brukes til å fremme læring, gi informasjon om kompetanse og bidra til lærelyst underveis.

De bærende elementene støttes derfor i underveisvurderingen med forslag til oppgaver hvor eleven gjennom å løse oppgaven viser at de har oppdaget, mestret og forstått det bærende elementet. Oppgavene følger de bærende elementene som beskrives i progresjonen under kunnskapsområdene.

Aktiviteter du kan bruke mot de bærende elementene, finner du i Badestigen.

Du kan lese mer om underveisvurdering på udir.no og vurdering i fag i forskrift til opplæringslova § 3-3.

Obligatorisk ferdighetsprøve er en del av underveisvurderingen, og sammen med oppgavene støtter de opp under kompetansemålene etter 2.–10. trinn.

Du finner veiledning til underveisvurdering i kroppsøvingsfaget under kompetansemål og vurdering i læreplanen. Se også Tilpasset opplæring (udir.no).

Progresjon i opplæringen er utviklet av Norsk Livredningsselskap v/Mats Melbye i samarbeid med Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet og Medielab, HVL.

Takk til elevene på 4. trinn ved Eidsvåg skole.