Refleksjoner - lærere/instruktører

Refleksjon handler ikke om å bli enige, men om å bidra med ulike perspektiver på samme sak; å utveksle opplevelser og erfaringer. Refleksjon er en situasjonsbestemt og autonom prosess, og vi sanser og tolker derfor ulikt i ulike kontekster. Refleksjoner bevisstgjør hva vi har lært og gir nye erfaringer og kunnskap.